ALGEMENE VOORWAARDEN
December 2018

Martijn Vonck
Haarlem
KvK: 56237693
E-mail: mail@martijnvonck.nl

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Martijn Vonck: Martijn Vonck, de onderneming met KvK-nummer 56237693, de gebruiker van deze¬ algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
1.2. Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee Martijn Vonck een overeenkomst gesloten heeft, de aanvaarder van deze algemene voorwaarden en opdrachtgever.
1.3. Offerte: alle aanbiedingen en prijsopgaven van Martijn Vonck waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
1.4. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Martijn Vonck en Opdrachtgever.
1.5. Opdracht: de dienst of het product dat door Martijn Vonck geleverd zal worden.
1.6. Uitvoerdatum: de datum van de dag waarop gefotografeerd of gefilmd wordt.
1.7. Shoot: de uitvoering van de overeengekomen fotografie of videografie.
1.8. Nabewerking: het op kleur, contrast, witbalans en uitsnede corrigeren van de afzonderlijke foto’s en/of het editen van de video’s door Martijn Vonck.
1.9. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
1.10. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet.
1.11. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook elektronische communicatie bedoeld, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt altijd bij Opdrachtgever

Artikel 2. Toepassing
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Martijn Vonck en Opdrachtgever en ook op alle aanbiedingen en overeenkomsten.
2.2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend wanneer en voor zover deze door Martijn Vonck uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbod
3.1. Martijn Vonck doet een aanbod per e-mail, al dan niet door middel van een offerte.
3.2. Het aanbod is 90 dagen geldig, tenzij anders overeengekomen.
3.3. Tenzij anders vermeld zijn prijsopgaven in het aanbod exclusief reiskosten.
3.4. Prijsopgaven kunnen wijzigen door bijvoorbeeld (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Martijn Vonck zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
4.1. Opdrachtgever dient expliciet akkoord te gaan met het aanbod, door het aanbod per e-mail te bevestigen.
4.2. Wanneer Opdrachtgever deze bevestiging niet doet, maar er wel mee instemt, of in ieder geval die indruk wekt, dat Martijn Vonck werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod alsnog als aanvaard beschouwd.
4.3. Martijn Vonck behoudt het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die het voor Martijn Vonck onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.
4.4. Na akkoord op het aanbod, vormen het aanbod en deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen. De overeenkomst kan vervolgens alleen worden gewijzigd als beide partijen daarmee schriftelijk instemmen. Martijn Vonck kan in dat geval zijn vergoeding voor de opdracht aanpassen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
5.1. Martijn Vonck zal de opdracht in zijn eigen stijl en naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2. Martijn Vonck spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de uitvoering van de opdracht.
5.3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder wordt ook, maar niet uitsluitend, begrepen het tijdig en juist informeren van Martijn Vonck met betrekking tot tijdstippen en locaties en het tijdig sturen van de door Martijn Vonck aangeleverde checklist. Indien Opdrachtgever verzaakt deze verantwoordelijkheden na te komen, behoudt Martijn Vonck zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
5.4. Opdrachtgever zal, waar mogelijk in overleg met Martijn Vonck, voor de locatie zorgen waar gefotografeerd of gefilmd zal worden. Indien nodig, neemt Opdrachtgever zelf contact op met desbetreffende locatie om afspraken te maken. Wanneer er voor het fotograferen of filmen op de door Opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of een vergoeding vereist is, komen deze voor rekening en risico van Opdrachtgever.
5.5. Het resultaat van de door Martijn Vonck uitgevoerde shoot zal mede afhankelijk zijn van de locatie en het beschikbare licht. In geval dat Martijn Vonck moet fotograferen of filmen op een locatie met slechte lichtomstandigheden, kan hij dus geen garanties geven omtrent het resultaat daarvan.

5.6. Martijn Vonck fotografeert of filmt de locatie zoals deze is op moment van de shoot. Daarbij kunnen ook personen of persoonlijke spullen in beeld komen. Opdrachtgever dient zelf te zorgen dat de locatie opgeruimd en/of leeg is en dat persoonlijke zaken niet zichtbaar in de ruimte liggen, indien Opdrachtgever wenst dat deze zaken niet gefotografeerd of gefilmd worden.
5.7. Wanneer een shoot in de buitenlucht is overeengekomen en de weersomstandigheden naar het inzicht van Martijn Vonck geen shoot toelaten, dan zullen partijen indien mogelijk de shoot verplaatsen naar een binnenlocatie in de omgeving. In geval er, naar mening van Martijn Vonck, geen geschikte binnenlocatie beschikbaar is of een shoot op een binnenlocatie geen optie is, dan zal met medewerking van beide partijen een nieuwe uitvoerdatum worden afgesproken.
5.8. Martijn Vonck heeft het recht een shoot te annuleren in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld ziekte, een ongeval of een technische storing, zonder enige restitutie, schadevergoeding of andere betaling verschuldigd te zijn aan de Opdrachtgever. In dergelijk geval zal met medewerking van beide partijen een nieuwe uitvoerdatum worden afgesproken.
5.9. Wanneer Martijn Vonck door (onvoorziene) omstandigheden niet in staat is zelf de opdracht uit te voeren, zal Martijn Vonck zich inspannen om een vervangende fotograaf met een vergelijkbare stijl en kwaliteit in te zetten. Deze vervangende fotograaf zal conform de afspraken tussen Opdrachtgever en Martijn Vonck werken. Indien Martijn Vonck er niet in slaagt om een vervanger te regelen, dan zal hij de opdracht annuleren en eventuele aanbetalingen terugbetalen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft in zo’n geval geen recht op schadevergoeding.
5.10. Martijn Vonck is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarbij de nodige zorgvuldigheid in acht genomen zal worden. Deze ingeschakelde derde zal werken conform de tussen Martijn Vonck en Opdrachtgever overeengekomen afspraken en tarieven. Martijn Vonck is gemachtigd om namens Opdrachtgever eventuele algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden te aanvaarden.

Artikel 6. Levering
6.1. Martijn Vonck maakt naar eigen kennis en inzicht een selectie foto’s. Opdrachtgever heeft op deze selectie geen invloed.
6.2. Martijn Vonck doet een nabewerking van deze foto’s. Deze nabewerking gebeurt in de stijl en naar eigen kennis en inzicht van Martijn Vonck. Onder nabewerking valt uitdrukkelijk niet het verwijderen en/of toevoegen van (storende) elementen in de foto’s. Extra nabewerking is mogelijk tegen een aanvullende vergoeding.
6.3. Martijn Vonck hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

6.4. Levertijden worden bepaald in overleg. Indien geen levertijd is overeengekomen, worden de geselecteerde foto’s door Martijn Vonck niet eerder geleverd dan na betaling van de factuur voor de fotografie. Indien de factuur binnen de betaaltermijn betaald is, worden de foto’s binnen acht weken na de uitvoerdatum geleverd. Indien er een langere levertijd is, zal Martijn Vonck hier tijdig melding van maken.
6.5. De foto’s worden als .jpg in 300dpi resolutie geleverd via een downloadlink. De foto’s zullen gedurende 14 dagen beschikbaar zijn om te downloaden door Opdrachtgever.
6.6. Martijn Vonck levert enkel nabewerkte fotobestanden en levert nimmer en/of geeft nimmer inzage in onbewerkte bestanden of RAW-bestanden van de foto’s. Daarnaast is het niet mogelijk om alle gemaakte foto’s te ontvangen.
6.7. Na levering van digitale bestanden, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een juiste opslag van deze bestanden en het maken van een back-up daarvan, zodat deze niet verloren kunnen gaan. Na het leveren van de digitale bestanden is Martijn Vonck niet meer verantwoordelijk voor deze bestanden.

Artikel 7. Vergoeding
7.1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Martijn Vonck gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Martijn Vonck een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
7.2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Martijn Vonck gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
7.3. Als aannemelijk is dat Martijn Vonck hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Martijn Vonck dit doorberekenen aan Opdrachtgever. Voor extra nabewerkingswerkzaamheden zoals retoucheerwerk of soortgelijke werkzaamheden worden extra kosten in rekening gebracht op basis van het door Martijn Vonck gehanteerde gebruikelijke uurtarief. Opdrachtgever ontvangt hiervoor een eindfactuur na de uitvoerdatum.
7.4. Alle door Martijn Vonck genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
8.1. Martijn Vonck zal aan Opdrachtgever voor het overeengekomen bedrag een (digitale) factuur sturen, tenzij anders overeengekomen.
8.2. Martijn Vonck behoudt zich het recht voor om tussentijdse of deelfacturen aan Opdrachtgever uit te brengen. Daarnaast kan Martijn Vonck van Opdrachtgever verlangen dat een aanbetaling door middel van een aanbetalingsfactuur gedaan wordt.
8.3. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

8.4. De betalingsverplichting blijft ook gelden wanneer Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de werkzaamheden of producten die in het kader van de overeenkomst zijn vervaardigd, of te vervaardigen waren. Opdrachtgever heeft in een zo’n geval geen recht op korting of restitutie.
8.5. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze over het nog verschuldigde bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand geldt als een hele maand. Martijn Vonck is dan ook gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ter hoogte van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €150,-.

Artikel 9. Annulering en opschorting
9.1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Martijn Vonck de overeenkomst ontbinden of al zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Martijn Vonck zal Opdrachtgever hiervan eerst op de hoogte stellen.
9.2. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
9.3. Annulering van de opdracht of het verzetten van de uitvoerdatum door Opdrachtgever is mogelijk tot 24 uur voor de uitvoerdatum. Indien Opdrachtgever later annuleert of verzet dan 24 uur voor de uitvoerdatum, is Opdrachtgever het annuleringstarief verschuldigd. Martijn Vonck zal vooraf aan Opdrachtgever mededelen wat de hoogte van het annuleringstarief is.
9.4. Opdrachtgever draagt te allen tijde zelf de verantwoordelijkheid voor diens klanten, waaronder het afstemmen van de locatie en het tijdstip met de klant. Opdrachtgever is dan ook aansprakelijk wanneer Martijn Vonck niet in staat is de fotografie op de afgesproken locatie en tijd uit te voeren wegens een handelen of nalaten van een klant van Opdrachtgever, waaronder maar niet uitsluitend als gevolg van een miscommunicatie tussen Opdrachtgever en klant. Eventuele schade of kosten die daaruit voortvloeien aan de zijde van Martijn Vonck komen voor rekening van Opdrachtgever.
9.5. In geval van een no-show door Opdrachtgever of klanten van Opdrachtgever brengt Martijn Vonck het gehele geoffreerde bedrag voor de opdracht in rekening. Er is sprake van een no-show wanneer Opdrachtgever zonder schriftelijke annulering niet gebruikmaakt van de shoot, althans nalaat op de afgesproken tijd en locatie aanwezig te zijn.

Artikel 10. Auteursrecht
10.1. Elke overeenkomst houdt ook de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Martijn Vonck, tenzij anders overeengekomen.
10.2. Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij Martijn Vonck.
10.3. Na volledige betaling van de factuur, krijgt Opdrachtgever van Martijn Vonck een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd. Met deze licentie mag Opdrachtgever de werken verveelvoudigen en openbaar maken op diens eigen website en op eigen social media-profielen, mits onbewerkt en met naamsvermelding conform lid 4 en 5 van dit artikel. Opdrachtgever mag deze foto’s uitdrukkelijk op geen enkele andere wijze gebruiken zonder toestemming van Martijn Vonck.
10.4. Bij publicatie van de foto’s dient de naam van Martijn Vonck uitdrukkelijk vermeld te worden.
10.5. Het bewerken van foto’s is ook uitdrukkelijk niet toegestaan. Hieronder valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, het bijsnijden van de foto’s en/of het plaatsen van filters over de foto’s. Ook het verwijderen van in de foto’s aangebrachte watermerken is niet toegestaan.
10.6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag Opdrachtgever niet zijn eigen licentie overdragen.
10.7. Als Opdrachtgever foto’s aan derden (waaronder leveranciers, kranten, tijdschriften, websites en wedstrijden) wenst te leveren, mag dit pas na overleg met en toestemming van Martijn Vonck. Als dergelijke derden de foto’s verzoeken van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever deze derden doorverwijzen naar Martijn Vonck.
10.8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Martijn Vonck, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, in acht te nemen.
10.9. Ieder gebruik van een werk van Martijn Vonck dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Martijn Vonck.
10.10. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd

Artikel 11. Portretrecht
1. Voor zover in de voor Opdrachtgever gemaakte foto’s en video’s sprake is van portretten of van personen die worden afgebeeld, zal Opdrachtgever zelf moeten zorgen voor correcte toestemming van deze personen.
2. Tenzij anders overeengekomen kan Martijn Vonck de foto’s en/of video’s gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder bijvoorbeeld zijn website, blog, portfolio, op social media, in drukwerk en voor publicaties door derden op websites, (online) tijdschriften en kranten.
3. Opdrachtgever is altijd aansprakelijk voor portretten die ten behoeve van Opdrachtgever worden gemaakt. Opdrachtgever vrijwaart Martijn Vonck van alle aanspraken met betrekking tot het gebruik van portretten ten behoeve van de opdracht.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1. Martijn Vonck kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
12.2. De aansprakelijkheid overstijgt nooit het de overeengekomen vergoeding die Martijn Vonck ontvangt voor de betreffende opdracht waarop de aansprakelijkheid ziet, althans, indien dat lager is, het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Martijn Vonck gedekt wordt.
12.3. Martijn Vonck is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Opdrachtgever.
12.4. Martijn Vonck is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Martijn Vonck is uitgegaan van door of vanwege Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.5. Martijn Vonck heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
12.6. Martijn Vonck is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de ondernemingen van Opdrachtgever, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke wijze dan ook verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Martijn Vonck.
12.7. Martijn Vonck is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Martijn Vonck geleverd zijn. Ook is Martijn Vonck niet aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s.
12.8. Martijn Vonck biedt geen enkele (aanvullende) garanties met betrekking tot de geleverde of in het kader van de opdracht te leveren of geleverde prestaties, producten en/of diensten.
12.9. Martijn Vonck is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door Martijn Vonck conform artikel 5.10 van deze algemene voorwaarden ingeschakelde derden, behoudens opzet of grove schuld van Martijn Vonck. Martijn Vonck is gemachtigd om namens Opdrachtgever eventuele algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden te aanvaarden.
12.10. O.a. in de makelaardij is het gebruikelijk dat makelaars naast fotografie/videografie ook bouwkundige werkzaamheden waaronder maar niet uitsluitend inmetingen, plattegronden en/of meetcertificaten aan hun klanten aan te bieden. Martijn Vonck levert zelf geen bouwkundige werkzaamheden. In het geval dat een pakket aangevraagd wordt waarbij naast fotografie/videografie ook bouwkundige werkzaamheden nodig zijn waaronder maar niet uitsluitend inmetingen, plattegronden en/of meetcertificaten, geeft u toestemming aan Martijn Vonck om in uw naam deze werkzaamheden bij derden in te plannen. Dit betreft slechts een service om u deze planningswerkzaamheden uit handen te nemen. Martijn Vonck is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de werkzaamheden van deze derden.
12.11. Opdrachtgever vrijwaart Martijn Vonck tegen en stelt Martijn Vonck schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.
12.12. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Martijn Vonck.

Artikel 13. Klachten
13.1. Klachten over de geleverde beelden en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na levering van de foto’s of ontvangst van de factuur per e-mail te worden ingediend.
13.2. Klachten over werkzaamheden dienen op de dag zelf gemeld te worden, zodat Martijn Vonck waar mogelijk zijn werkzaamheden kan aanpassen.
13.3. Bij Martijn Vonck ingediende klachten zullen binnen veertien dagen in behandeling worden genomen waarbij Martijn Vonck zich zal inzetten de best mogelijke oplossing met Opdrachtgever te bereiken.
13.4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14. Overige bepalingen
14.1. Martijn Vonck mag deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Martijn Vonck aan Opdrachtgever medegedeeld.
14.2. Wanneer een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
14.3. Op alle rechtsverhoudingen tussen Martijn Vonck en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
14.4. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland, locatie Haarlem.